• آموزش  شیمی 10و 11 رشته کارودانش و فنی حرفه ایی

فـصـل اول

ساختار اتم و مفاهیم پایه شیمی

- مروری بر ساختـمان اتـم

- نمايش عناصر (نماد شیمیايی)

- راديــو ايــزوتــوپ

- نحوۀ توزيع الکتـرون ها در اتم

- جدول تنــاوبی عنصــر ها

- دسته بنــدی عنــاصــر

- اتصــال اتــم ها به هــم

- پیــونــد های شیمیــايی

- پیوند يونی و ترکیب های يونی

- پیوند کووالانسی و مواد مولکولی

- آنچه آموختیم در يک نگاه

ارزشیــابی پايــان فصــل

فــصــل دوم

فرایندهای شیمیایی

- مفهــوم دمــا و گرمــا

- مفـــهـــوم دمـــا

- مفــهــوم گرمـــا
- واکنش های شیمیايی
- معــادله شیمیـــايی
- نسبت مواد در واکنش
- شمــــارش اتـــم ها
- جــــرم مــــولـــی
- گرمـــا شیـــمــــی
- سطــــح انـــــرژی
- ســرعـــت واکنـــش
- عوامل مؤثر بر سرعت واکنش
- آنچه آموختیم در يک نگاه
ارزشیابــی پايــان فصــل
فـصـــل ســـوم
محلــول و کلوئـیــد
- محـلـول و انحـلال پذيری
- برخی حلال های مايع پر کاربرد
- حل شدن قند و نمک در آب
- انــحـــلال پــذيـــری
- عوامل مؤثر بر انحلال پذيری گازها
- غـلـظــت محــلــول
- کلـــويیــــد هــا
- ويژگی های ديگر کلويید ها
- بررسی کلويید ها از جنبۀ کاربردی
- آنچه آموختیم در يک نگاه
ارزشیــابی پايــان فصــل
فـصــل چهـــارم
الـکتــروشیــمــی
- واکنش های اکسايش و کاهش
- سلول های الکتروشیمیايی
- بــــرق  کـــافـــــت
- آبـکـــاری فـــلـــز ها
- خـــــوردگی آهـــــن
- راه های جلوگیری از خوردگی آهن
- آنچه آموختیم در يک نگاه
ارزشیــابی پايــان فصــل
فــصـل پـنـجـم
ترکیب های کربن دار
- عنصـــر کــربـــن
- مقايسۀ ترکیبهای آلی و معدنی
- هیــدروکــربــن هــا
- آلــکـان هــا
- آلکــان هــای شاخـه دار
- آلــکــن هــا
- آلکــیــن هــا
- هیدروکربن های حلقوی
- گروه هــای عاملــی
- شیــمــی سبــز
- نانو ساختار های کربنی
آنچه آموختیم در يک نگاه
ارزشیــابی پايــان فصــل
واژه نـــامــــه
مــنــا  بـــــع

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

آموزش شیمی 10و 11 رشته کارودانش و فنی حرفه ایی

  • 65,000 تومان

  • قیمت بدون مالیات: 65,000 تومان

برچسب ها: آموزش شیمی 10و 11 رشته کارودانش و فنی حرفه ایی